Start a new topic

RTFM

Niemand leest de handleiding Hoe moeilijk kan het zijn Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: gebruiksaanwijzingen. JASPER VAN KUIJK Komende donderdag is de uitreiking van de jaarlijkse Ig Nobelprijzen, waarvan de voorgaande editie een bijzondere winnaar had in de categorie literatuur. Nu zijn de winnaars van de Ig Nobelprijzen meestal vrij bijzonder, want ze gaan over 'onderzoek dat eerst laat lachen en dan aan het denken zet'. Een van de eerste winnaars was de Nederlandse bioloog en museumdirecteur Kees Moeliker, die tot in detail beschreef hoe een dode mannetjeseend langdurig werd bestegen door een andere mannetjeseend. De winnaar in de categorie literatuur was bijzonder door het soort geschriften dat het betrof: gebruikshandleidingen. Het onderzoek heeft als titel 'Life is too short to RTFM' en het bestudeert hoe gebruikers omgaan met gebruikshandleidingen. Waarbij RTFM staat voor 'Read The Fucking Manual', een uitspraak die productontwikkelaars nogal eens ontglipt als die onwetende gebruikers weer eens iets doms hebben gedaan met hun perfecte product. Overigens suggereren de auteurs dat RTFM staat voor 'Read The Field Manual'. Dat is lief van de onderzoekers, die overduidelijk netjes zijn opgevoed en graag het beste zien in anderen, maar ik heb nog nooit een gefrustreerde productontwikkelaar iets over een field manual horen foeteren, wél over gebruikers en geslachtsgemeenschap en handleidingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes, dagboekstudies en interviews. De voornaamste bevinding is kort gezegd dat gebruikers een nogal grondige hekel hebben aan gebruikshandleidingen. Een meerderheid gaf aan helemaal geen gebruikshandleiding te lezen. Als deze al gelezen wordt, is het vaak om ruwweg een beeld te krijgen van wat het apparaat of de software kan, en dan lekker zelf aan de slag te gaan. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat de meeste gebruikers alleen de functies gebruiken die ze zonder handleiding kunnen begrijpen, waardoor veel functies ongebruikt blijven. Zonde. Om het nog erger te maken zit de handleiding vaak niet meer bij het product, maar krijgen gebruikers online ondersteuning, verspreid over veel verschillende plekken (online-pdf van het boekje, YouTube-filmpjes, een forum, etc.). Met als gevolg dat een deel het overzicht verliest en helemaal geen handleiding of ondersteuning meer gebruikt. Maar het onderzochte gedrag van gebruikers is niet het probleem. Het eigenlijke probleem zijn productontwikkelaars die geen rekening houden met dit gedrag en denken 'RTFM'. In de ergste gevallen is de handleiding zo ingewikkeld, dat gebruikers er een handleiding bij nodig hebben. Wat gebruikers dan wel willen? Een 'intuïtieve gebruiksinterface', waarbij de benodigde informatie om te weten hoe het product werkt in het product ingebouwd zit. Veel van deze bevindingen werden al in eerder onderzoek gedaan, maar tot nu toe lijkt de industrie deze handleiding voor betere handleidingen nog niet echt te hebben gelezen. En dan kun je als wetenschapper heel hard 'RTFM!' naar fabrikanten roepen, maar het onderzoek nog eens breed onder de aandacht brengen via een ludieke wetenschapsprijs is dan wellicht effectiever

Nobody reads the manual How hard can it be Mistakes in the contemporary design filled in by innovation expert (and cabaret artist) Jasper van Kuijk. This week: instructions for use. JASPER OF KUIJK Next Thursday is the presentation of the annual Ig Nobel Prizes, of which the previous edition had a special winner in the literature category. Nowadays, the winners of the Ig Nobel Prizes are usually quite special, because they are about 'research that makes you laugh first and then makes you think'. One of the first winners was the Dutch biologist and museum director Kees Moeliker, who described in detail how a dead male duck had been ascended for a long time by another male duck. The winner in the literature category was special because of the type of writings involved: user manuals. The study is entitled 'Life is too short to RTFM' and studies how users deal with user manuals. RTFM stands for 'Read The Fucking Manual', a statement that product developers often avoid when those ignorant users have once again done something stupid with their perfect product. By the way, the authors suggest that RTFM stands for 'Read The Field Manual'. That's nice of the researchers, who are obviously neatly educated and want to see the best in others, but I've never heard a frustrated product developer fuss anything about a field manual, but I do hear about users and sexual intercourse and manuals. The research is based on surveys, diary studies and interviews. In short, the main finding is that users hate user manuals rather thoroughly. A majority indicated that they did not read any manuals at all. If it is already read, it is often to get a rough idea of what the device or software can do, and then get to work on it yourself. The study also makes it clear that most users only use those functions that they can understand without a manual, which means that many functions remain unused. A shame. To make things worse, the manual is often no longer included with the product, but users receive online support, spread over many different places (online pdf of the booklet, YouTube videos, a forum, etc.). As a result, a part loses its overview and no longer uses any manual or support at all. But the behaviour of users is not the problem. The real problem is product developers who do not take this behaviour into account and think 'RTFM'. In the worst cases, the manual is so complicated that users need a manual. What do users want? An 'intuitive user interface', in which the necessary information to know how the product works is built into the product. Many of these findings have already been researched, but so far the industry does not seem to have really read this manual for better manuals. And then, as a scientist, you can shout 'RTFM!' at manufacturers very loudly, but bringing the research to the attention of the public via a playful science prize is probably more effective. Translated with www.DeepL.com/Translator
Picture added
Login to post a comment